Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Ứng dụng mô hình WMS dự báo ngập lụt hạ du Tp Đà Nẵng

2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Hùng

Phương pháp xác định các hệ số thực nghiệm trong công thức lý thuyết tính toán chiều sâu xói cục bộ tại trụ cầu

Tạp chí Giao thông Vận tải, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thế Hùng

A general mathematical model of two dimensional horizontal flow of seawater instrusion - Application to Danang City,

Tuyển tập Hội thảo Pháp-Việt tại Đại học Nice, 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Hùng

Ổn định của đập đất dưới ảnh hưởng của động đất,

2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Hùng

Áp dụng mô hình toán thủy văn dự báo lũ trên sông Túy Loan thành phố Đà Nẵng

2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Hùng

On the finite element technique for the shallow water equations application to urban flooding,

Tuyển tập hội nghị World City Water Forum, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Hùng

Determining the rational dimension of Thoa river to ensure the drainage during the crop period,

Tuyển tập hội nghị World City Water Forum,, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Hùng

Priority Challenges of Da-Nang City in Development of Eco-efficient Water Infrastructure,

Kỹ yếu Hội thảo ESCAP Thai Lan,, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Hùng