Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

EMPLOYEE RESILIENCE AND ORGANIZATIONAL RESILIENCE IN VIETNAM TOURISM BUSINESS

ICE 2024 – 2nd International Conference on Economics, 2024
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chính), Trần Hữu Tuấn

2588-1205

NỘI DUNG DO NGƯỜI DÙNG TẠO VÀ HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN: PHÂN TÍCH TRẮC LƯỢNG THƯ MỤC

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chính), Trần Hữu Tuấn
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijed.v133i5A.7372

2588-1175

An improvement of PhoBERT to increase the Vietnamese understanding of the hotel information chatbot

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2022
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Văn Sơn (Chính), Nguyễn Thị Minh Nghĩa, Hoàng Thị Huế, Võ Viết Minh Nhật
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-tt/article/view/6978/1618

1941-5842

E-Learner’s Needs for Sustainable Tourism Higher Education: A Case of Vietnam

e-Review of Tourism Research, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chính)
Liên kết: https://ertr-ojs-tamu.tdl.org/ertr/index.php/ertr/article/view/681

2588-1213

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HỌC TẬP KẾT HỢP: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐỐI VỚI TRƯỜNG DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chính), Trần Hữu Tuấn
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6E.6222

2588-1205; (Online): 2615-9716

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng các chương trình e-learning của người lao động du lịch ở khu vực Duyên Hải Miền Trung, Việt Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chính), Trần Hữu Tuấn
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/article/view/6323

978-616-278-613-6

Exploring Barriers In E-Learning: A Case Study Of Tourism Education In Vietnam

TOURIST 3rd International Conference, 2021
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chính), Trần Hữu Tuấn
Liên kết: https://tourist.bus.ku.ac.th/

Mô hình lý thuyết về điểm đến du lịch thông minh

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, XÃ HỘI HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chính), Nguyễn Thị Thúy Vân