Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1213

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HỌC TẬP KẾT HỢP: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐỐI VỚI TRƯỜNG DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chính), Trần Hữu Tuấn
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6E.6222

2588-1205; (Online): 2615-9716

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng các chương trình e-learning của người lao động du lịch ở khu vực Duyên Hải Miền Trung, Việt Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chính), Trần Hữu Tuấn
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/article/view/6323

978-616-278-613-6

Exploring Barriers In E-Learning: A Case Study Of Tourism Education In Vietnam

TOURIST 3rd International Conference, 2021
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chính), Trần Hữu Tuấn
Liên kết: https://tourist.bus.ku.ac.th/

Mô hình lý thuyết về điểm đến du lịch thông minh

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, XÃ HỘI HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chính), Nguyễn Thị Thúy Vân

Điểm đến du lịch thông minh: Khái niệm và các xu hướng nghiên cứu hiện nay

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chính), Nguyễn Thị Thúy Vân, Lê Văn Hòa

2588-1205

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THU HÚTKHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA CỦA ĐIỂM ĐẾN HỘI

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chính), Lê Vũ Thị Thảo Nhi, Trần Hữu Tuấn

Nghiên cứu tình hình sử dụng hệ thống thông tin marketing trong kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chính)