Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2525-2674

"Thực tiễn xây dựng bài giảng e-learning trong giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại Khoa Việt Nam học

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2020
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Xuân (Chính), Đoàn Minh Triết

Nhu cầu sử dụng bài giảng tiếng Việt e-learning của sinh viên nước ngoài học tiếng Việt tại Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Kỷ yếu PDF Hội thảo quốc gia liên ngành lần thứ 6, 2020
Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Xuân (Chính)

Khảo sát các yếu tố phong tục Việt Nam trong giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

Kỷ yếu Hội thảo: Giảng dạy nghiên cứu Việt Nam học và Tiếng Việt 2018, mã số ISBN: 978-604-73-6155-7, 2018
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Xuân (Chính)

Sử dụng văn học Anh để nâng cao kỹ năng Ngôn ngữ và hiểu biết Văn hóa cho sinh viên ngành Việt nam học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Kỷ yếu PDF Hội thảo quốc gia liên ngành lần thứ 3- Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Xuân (Chính), Nguyễn Khánh

Hoạt động ngoại khóa cho sinh viên quốc tế học tập tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Hội thảo NCKH Cấp Khoa - Xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo sinh viên quốc tế, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Xuân (Chính)

Vận dụng ngữ liệu văn học dân gian vào việc giảng dạy nội dung văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên thuộc học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam tại Trường Đại học Ngoại ngữ Huế

Kỷ yếu PDF Hội thảo quốc gia liên ngành lần thứ 2 - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Xuân (Chính), Dương Thị Nhung

Đối chiếu một số biện pháp tu từ sử dụng trong tiêu đề các bài báo về du lịch bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Kỷ yếu Hội thảo khu vực nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ học và giảng dạy ngôn ngữ - lần thứ nhất, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Xuân (Chính)