Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-0004

Thương mại hóa nông nghiệp và nghèo đa chiều: Bài tổng quan

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Hoàng Gia Hùng, Trần Thanh Đức, Hoàng Thị Hồng Quế, Phan Việt Toàn, Lê Việt Linh, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Văn Chung, Lê Văn Nam, Lê Chí Hùng Cường, Trương Thị Hằng
Liên kết: https://tapchi.vnua.edu.vn/so-3-2023/

Ứng dụng phương pháp AHP (Analytic Hierarchy Process) để đánh giá tính bền vững trong hoạt động du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng: Nghiên cứu so sánh giữa hai khu vực sinh thái tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Dũng Hà (Chính), Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Nguyễn Văn Chung, Trần Cao Úy, Lê Chí Hùng Cường, Nguyễn Thị Hương Giang
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-22-2022.aspx

2588-1299

Tổng quan hoạt động trồng sen và tiềm năng đa dạng hóa sản phẩm sen của nông hộ

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Chung (Chính), Nguyễn Văn Huế, Hoàng Dũng Hà, Lê Chí Hùng Cường, Trần Cao Úy, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Phong
Liên kết: https://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2022/10/tap-chi-so-9.13.pdf

1859-4581

Quy trình kỹ thuật trồng Sen Huế lấy hạt tiêu chuẩn VietGap

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính), Hoàng Dũng Hà, Lê Chí Hùng Cường, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Huế, Lê Thị Hồng Phương

1859-4581

Quy trình kỹ thuật trồng Sen Huế lấy hạt tiêu chuẩn VietGap

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính), Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Văn Chung, Lê Chí Hùng Cường, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Huế, Lê Thị Hồng Phương

1859 - 4581

Nhận diện những thách thức trong nuôi trồng thuỷ sản bền vững tại đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên–Huế, Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Chung (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Lê Chí Hùng Cường, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Nguyễn Quang Tân
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-22-2021.aspx

2588-1191

Hiện trạng và mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Dũng Hà (Chính), Nguyễn Quang Tân (Chính), Võ Thị Phương Thảo, Huỳnh Văn Chương, Phạm Hữu Tỵ, Lê Chí Hùng Cường, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Dư Anh Thơ
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3A.5850

1859-0004

Khoảng cách giữa quy định và thực hiện trong nuôi tôm thẻ chân trắng tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Chung (Chính), Nguyễn Thanh Phong, Lê Thị Hoa Sen, Lê Chí Hùng Cường, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Nguyễn Quang Tân
Liên kết: http://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/tap-chi-so-1.7.pdf

2588-1256

Nhận diện các trở ngại trong phát triển rừng gỗ lớn của nông hộ trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2020
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Chí Hùng Cường (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Trần Thị Quỳnh Tiến, Nguyễn Duy Ngọc Tân, Trần Thị Phương Nhi