Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÕA SINH TRỬỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN CHỒI IN VITRO CÂY HÀ THỦ Ô TRẮNG (Streptocaulon juventas Merr.)

BÁO CÁO TOÀN VĂN HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2021, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Diễm Thi (Chính), Hồ Thì Thùy Nhi, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Trương Thị Bích Phượng, Hoàng Tấn Quảng (Chính)

ISBN: 978-604-60-3259-5

Ứng dụng mô hình arima trong Eviews để dự báo giá đất tại phường điện Nam Bắc, thị xã Điện Đàn, tỉnh Quảng Nam

Hội thảo GIS toàn quốc 2020, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc (Chính), Trần Thị Phượng, Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Minh Trí

Đánh giá hiệu quả các mô hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững ở vùng cát ven biển tỉnh Quảng Trị

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ IV, Môi trường và phát triển bền vững, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội., 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Thanh Đức, Nguyễn Minh Trí

NHÂN GIỐNG CÂY GIẢO CỔ LAM (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino) BẰNG NUÔI CẤY CALLUS

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ACI
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Lê Phổ Quỳnh Như, Nguyễn Minh Trí, Lê Thị Tuyết Nhân, Lê Như Cương, Trương Thị Hồng Hải, Đặng Ngọc Sáng
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/5406