Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

TẠO DÒNG CÁC GEN MÃ HÓA CHITINASE 42 kDa CỦA Trichoderma asperellum VÀO VECTOR BIỂU HIỆN THỰC VẬT pMYV719 ĐỂ PHỤC VỤ CHUYỂN GEN

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ, Phạm Thị Huyền Trang, Trần Gia Cát Tường, Huỳnh Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)

2347-212X

Cloning the root-specific Asy promoter and genes encoding chitinase 42 kDa of Trichoderma asperellum into the plant expression vector

Journal of Applied Biology and Biotechnology, 2022
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuệ (Chính), Tran Gia Cat Tuong, Pham Thi Huyen Trang, Nguyen Duc Chung, Phung Thi Bich Hoa, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://jabonline.in/abstract.php?article_id=706&sts=2

2320 – 8694

Optimizing the production of a functional type a recombinant endochitinase from Trichoderma asperellum in Escherichia coli

Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyen Ngoc Luong (Chính), Nguyen Quang Duc Tien, Phung Thi Bich Hoa, Nguyen Hoang Tue, Mai Thi Thu Hien, Nguyen Hoang Loc (Chính), Nguyen Xuan Huy (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.18006/2021.9(6).871.880

1574-6968

Expression of 42 kDa chitinase of Trichoderma asperellum (Ta-CHI42) from a synthetic gene in Escherichia coli

FEMS Microbiology Letters, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lương (Chính), Nguyễn Quang Đức Tiến (Chính), Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Hoàng Tuệ, Lê Quang Mẫn, Duong Duc Hoang Sinh, Dang Van Thanh, Duong Thi Kim Chi, Phùng Thị Bích Hòa, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://academic.oup.com/femsle/article/368/16/fnab110/6355433

2615-9678

Tạo dòng gen mã hóa chitinase 42 kda của Trichoderma asperellum và dự đoán đặc tính của enzyme

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ACI
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa, Mai Thị Thu Hiền, Nguyễn Hoàng Tuệ, Nguyễn Tý, Nguyễn Thị Kim Cơ, Nguyễn Xuân Huy (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/6275

1981-3163

AN EFFICIENT PROTOCOL FOR IN VITRO REGENERATION OF PEANUT (Arachis hypogaea L.) CULTIVAR L14

Bioscience Journal, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ, Phan Thị Quyền Trang, Lê Thị Hằng, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.14393/BJ-v37n0a2021-56949

1560-8530

Transient expression of chi42 genes from Trichoderma asperellum in Nicotiana benthamiana by agroinfiltration

International Journal of Agriculture and Biology, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Quang Đức Tiến (Chính), Phùng Thị Bích Hòa (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ, Đặng Văn Thành, Hoàng Anh Thi, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Xuân Huy (Chính), Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)

1338-5178

Heterologous expression of a gene encoding biphenyl 2, 3-dioxygenase from Burkholderia cepacia in Escherichia coli

Journal of Microbiology Biotechnology and Food Sciences, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Dương Đức Hoàng Sinh (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ (Chính), Trần Vũ Ngọc Thi, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.15414/jmbfs.2020.10.3.490-492

0022-1260

Cloning, expression and characterization of catechol 1,2-dioxygenase from Burkholderia cepacia

Journal of General and Applied Microbiology, 2019
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Vũ Ngọc Thi, Dương Đức Hoàng Sinh, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hoàng Tuệ, Masaki Shintani, Kazuhide Kimbara, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jgam/66/3/66_2019.06.002/_pdf/-char/en