Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1573-482X

Selection and optimization of Sb and Ta co-doped (K0.41Na0.59)(Nb1-x-ySbxTay)O3 lead-free ceramic

Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2023
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Trần Uyên Tú (Chính), Nguyễn Trường Thọ
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s10854-023-10368-z

2469-9950

High pressure enhanced magnetic ordering and magnetostructural coupling in the geometrically frustrated spinel Mn3O4

Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 2022
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Trường Thọ
Liên kết: https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.105.094430

1859-1388

SINTERING BEHAVIOR AND PHYSICAL PROPERTIES OF Bi0.5(Na1–xKx)0.5SnO3 LEAD-FREE CERAMICS

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Trường Thọ, Lê Ngọc Minh, Lê Trần Uyên Tú, Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Lý Hữu Huấn
Liên kết: https://giochuan.husc.edu.vn/upload/2122/17/baibao_26_1653_2021_anh_Tho.pdf

0957-4522

Study on the strain behavior and piezoelectric properties of lead-free Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3 ceramics modified with Sn4+ ions

Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2021
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Trường Thọ (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s10854-021-06215-8

2475-9953

Competing magnetic states in multiferroic BaYFeO4 : A high magnetic field study

PHYSICAL REVIEW MATERIALS, 2021
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Trường Thọ
Liên kết: https://journals.aps.org/prmaterials/abstract/10.1103/PhysRevMaterials.5.044407

1385-3449

Sintering behavior and enhanced energy storage performance of SnO2-modified Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3 lead-free ceramics

Journal of Electroceramics, 2020
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Trường Thọ (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10832-020-00224-5

1859-1388

Fabrication and Electrical Characterization of Lead-free BiFe0.91(Mn0.47Ti0.53)0.09O3–BaTiO3 Ceramics

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2020
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Trường Thọ (Chính)

1859-1388

Fabrication and characterization of PZT-PMnN-PSbN ceramics doped with ZnO

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2020
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Trường Thọ (Chính)