Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN (Print) 1859-1388 | ISSN (Online) 2615-9678

Effects of sintering temperature on physical properties of (K0.5Na0.5)NbO3 ceramic

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: ACI
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang (Chính), Lê Trần Uyên Tú, Võ Thanh Tùng, Lê Thị Liên Hương, Hoàng Ngọc An
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/5663

Influence of K/ Na Component Ratio on Physical Properties of KNN Ceramics

International Journal of Engineering and Technology, 2022
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Trần Uyên Tú (Chính), Dụng Thị Hoài Trang, Võ Thanh Tùng, Nguyễn Thị Tuyết Trinh

1859-1388

SINTERING BEHAVIOR AND PHYSICAL PROPERTIES OF Bi0.5(Na1–xKx)0.5SnO3 LEAD-FREE CERAMICS

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Trường Thọ, Lê Ngọc Minh, Lê Trần Uyên Tú, Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Lý Hữu Huấn
Liên kết: https://giochuan.husc.edu.vn/upload/2122/17/baibao_26_1653_2021_anh_Tho.pdf

EVALUATE THE FACTORS AFFECTING TO THE CALCINED TEMPERATURES OF THE BZT-BCT CERAMICS

Hội Nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2021, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thanh Tùng, Lê Trần Uyên Tú, Lê Thị Liên Phương, Lê Xuân Diễm Ngọc, Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Định Việt (Chính), Nguyễn Tuấn, Võ QUÝ TÚ

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CuO ĐẾN TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA GỐM BZT – BCT

Hội Nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2021, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thanh Tùng, Lê Xuân Diễm Ngọc, Lê Trần Uyên Tú, Lê Thị Liên Phương, Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Định Việt, Đỗ Thị Phương Thảo, Võ Qúy Thủ, Hồ Văn Tân

ẢNH HƯỞNG CỦA TẠP CuO ĐẾN NHIỆT ĐỘ NUNG SƠ BỘ VÀ THIÊU KẾT CỦA HỆ GỐM BZT-BCT

Hội Nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2021, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang, Võ Thanh Tùng, Lê Xuân Diễm Ngọc, Lê Trần Uyên Tú, Lê Thị Liên Phương, Nguyễn Định Việt (Chính), Mai Thị Bình Nguyên, Võ Văn Tân

Factors affecting calcining temperatures of BZT–BCT ceramics

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2020
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: ACI
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang, Lê Trần Uyên Tú, Lê Thị Liên Phương, Võ Thanh Tùng, Bùi Thị Ngọc Anh (Chính), Phạm Thị Thanh Minh
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/5769/1042