Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2072-4292

Robust Extraction of Soil Characteristics Using Landsat 8 OLI/TIRS

Remote Sensing, 2022
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn (Chính), Đỗ Thị Việt Hương, Hà Văn Hành, Đoàn Ngọc Nguyên Phong
Liên kết: https://doi.org/10.3390/rs14102490

2539-6293

The feasibility of Sentinel-2A and Landsat 8 imagery in rock outcrop extraction using object-based oriented classification

Asia-Pacific Journal of Science and Technology, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đoàn Ngọc Nguyên Phong (Chính), Đỗ Thị Việt Hương (Chính), Nguyễn Quang Tuấn, Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Phước Gia Huy, Bùi Thị Thu
Liên kết: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/APST/article/view/257427/170231

978-604-334-789-0

Đánh giá xói mòn đất bằng mô hình RUSLE sử dụng hệ thống thông tin địa lý và viễn thám ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VII, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hà Văn Hành (Chính), Nguyễn Quang Việt, Bùi Thị Thu, Nguyễn Quang Tuấn

The Feasibility of Sentinel-2A and Landsat-8 Data in Rock Outcrop Extracting using Object-Based Oriented Classification - A Case Study in Mountainous Areas of Thua Thien Hue Province, Vietnam

International Virtual Conference on Science and Technology 2021 (IVCST2021), Thailand, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đoàn Ngọc Nguyên Phong (Chính), Đỗ Thị Việt Hương (Chính), Nguyễn Quang Tuấn, Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Phước Gia Huy, Bùi Thị Thu
Liên kết: https://ivcst.sut.ac.th/2021/

ISSN 2354-0842

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về thổ nhưỡng trường hợp nghiên cứu thí điểm tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn (Chính), Bạch Văn Dũng , Đoàn Ngọc Nguyên Phong, Nguyễn Phước Gia Huy
Liên kết: http://joshusc.hueuni.edu.vn/jos_articles.php?article_id=651

978-604-60-3259-5

Đánh giá mức độ nhạy cảm nền công trình bằng phương pháp viễn thám và GIS phục vụ quy hoạch xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS Toàn quốc 2020, NXB Nông nghiệp, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chính), Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Tiến Pháp, Đặng Quốc Tiến, Đỗ Thị Việt Hương

0045-6535

Recycling of aquaculture wastewater and sediment for sustainable corn and water spinach production

Chemosphere, 2020
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn, và nnk
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.129329

978-604-60-3259-5

Assessment of slope stability of the eluvial-deluvial clays along mountainous roads in Thua Thien Hue province, Viet Nam

Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2020, 2020
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chính), Hà Văn Hành, Nguyễn Quang Tuấn, Đỗ Quang Thiên, Hoàng Ngô Tự Do
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/483

978-604-60-3259-5

Công nghệ xây dựng cơ sở dữ liệu GIS 3D thực tế phục vụ quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị (Trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Thừa Thiên Huế)

Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2020, 2020
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn (Chính), Hoàng Dương Huấn (Chính), Lê Vĩnh Chiến, Hoàng Bảo Hùng
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/483

2615-9279

Nghiên cứu khả năng chiết xuất thông tin đá lộ đầu từ dữ liệu Landsat 8 OLI/TIRS - nghiên cứu trường hợp tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Bài báo trên tạp chí cấp quốc gia (kể cả 2 Đại học Quốc gia), 2020
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn (Chính), Đỗ Thị Việt Hương, Đoàn Ngọc Nguyên Phong, Nguyễn Đình Văn
Liên kết: https://doi.org/10.25073/2588-1094/vnuees.4661