Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

pISSN: 2588–1205; eISSN: 2615–9716

THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TÂN

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ACI
Tác giả: Hoàng La Phương Hiền (Chính)

Giải pháp phát triển hiệu quả hệ thống logistics quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Giải pháp phát triển hiệu quả hệ thống logistics quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng La Phương Hiền, Đặng Thị Thúy Hồng (Chính)

2525-2372

Đánh giá năng lực kinh doanh của nữ doanh nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Yersin, trường Đại học Yersin Đà Lạt, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng La Phương Hiền (Chính)

ISSN 2588–1205

INFLUENCE OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES OF WOMEN ENTREPRENEURS ON THE PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THUA THIEN HUE PROVINCE

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2019
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng La Phương Hiền (Chính), Trương Tấn Quân, Dương Đắc Quang Hảo

Năng lực kinh doanh của nữ doanh nhân và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia”, Trang 1017–1028, Nhà xuất bản Tài chính., 2018
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng La Phương Hiền (Chính), Trương Tấn Quân, Dương Đắc Quang Hảo

Mối quan hệ giữa đặc điểm tâm lý, năng lực kinh doanh của doanh nhân và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế Việt Nam”, Tập 2, Trang 15–28, Nhà xuất bản Hà Nội., 2018
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng La Phương Hiền (Chính), Trương Tấn Quân, Dương Đắc Quang Hảo

0866-7756

VAI TRÒ CỦA NĂNG LỰC KINH DOANH CỦA DOANH NHÂN ĐỐI VỚI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Bài báo trên tạp chí cấp quốc gia (kể cả 2 Đại học Quốc gia), 2018
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng La Phương Hiền (Chính), Trương Tấn Quân

978-604-84-2715-3

Ảnh hưởng của năng lực kinh doanh của doanh nhân đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Khoa học và Quản trị kinh doanh lần thứ VI, COMB 2017. Trang 82–91, Nhà xuất bản Đà Nẵng., 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng La Phương Hiền (Chính), Trương Tấn Quân, Lê Thị Phương Thảo

ISBN 978-604-84-2715-3

Những yêu cầu về năng lực lãnh đạo của giám đốc điều hành các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập. Nghiên cứu trường hợp Bắc miền trung,Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Khoa học và Quản trị kinh doanh lần thứ VI, COMB 2017. Trang 378–386, Nhà xuất bản Đà Nẵng., 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng La Phương Hiền, Lê Thị Phương Thảo (Chính), Nguyễn Khắc Hoàn

2588–1205

NĂNG LỰC KINH DOANH CỦA DOANH NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: hoang la Phuong Hiền (Chính), Trương Tấn Quân

ISBN 978-604-84-2715-3

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng rau an toàn của người dân thành phố Huế

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Khoa học và Quản trị kinh doanh lần thứ VI, COMB 2017. Trang 378–386, Nhà xuất bản Đà Nẵng., 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng La Phương Hiền (Chính), Trần Thị Thanh Thùy