Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Max và Engels bàn về quan hệ giới

2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Kim Lan

Max và Engels bàn về quan hệ giới

2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Kim Lan

Thực thi quyền hợp pháp cho lao động di cư miền Trung làm việc tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: "Lao động di cư từ nông thôn ra thành thị ở các nước tiểu vùng sông Me Kong" do Trường ĐHKH - ĐH Huế và Quỹ Rosa Luxemburg (CHLB Đức) tổ chức., 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trịnh Thị Định, Lê Thị Kim Lan

Đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Thực trạng và kiến nghị

Kỷ yếu khoa học: Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Kim Lan

Phân công lao động theo giới trong cộng đồng dân tộc Vân Kiều

Tạp chí Khoa học về phụ nữ, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Kim Lan

Nâng cao năng lực và tăng cường sự tham gia của cán bộ nữ trong công tác lãnh đạo ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời kỳ đổi mới

Kỷ yếu Hội thảo khoa học miền Trung - Tây Nguyên trong tiến trình thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Kim Lan

Ứng dụng các phương pháp và công cụ của PRA và CBCRM vào nghiên cứu giới ở Việt Nam: Kinh nghiệm và một số đề xuất

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Xã hội học: Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu xã hội học đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Kim Lan

Nghiên cứu và đào tạo Giới ở Thừa Thiên Huế - Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2001
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Xuân Bình, Lê Thị Kim Lan

Vai trò của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động khai thác thuỷ sản ở vùng đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế

Giải thưởng nghiên cứu về giới của Trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế (IDRC), Canada, 1999
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Kim Lan