Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0976-058X

Effect of Silicon based Fertilizer and Biochar from Crop Residues on Dry Matter Accumulation and Si Uptake by Rice Crop in Central Vietnam

Indian Journal of Agricultural Research, 2024
Lĩnh vực: Nông hoá
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Trần Thanh Đức, Đỗ Đình Thục, Trịnh Thị Sen, Trương Thị Diệu Hòa

2588-1256

Nghiên cứu ảnh hưởng của các công thức bón phân đến năng suất và chất lượng của cây rau má (Centella asiatica L.)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Hải Lý (Chính), Đỗ Đình Thục, Hồ Công Hưng
Liên kết: https://tapchidhnlhue.vn/index.php/id20194/article/view/1065/tapchidhnlhue.vn

Print ISSN: 0972-3226

Efficacy of cattle manure in improving the productivity of peanut (Arachis hypogaea) in sandy soil of Central Vietnam

Research on Crops, 2023
Lĩnh vực: Nông hoá
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Trần Thanh Đức, Dương Công Bằng, Đỗ Hoàng Thế Phúc

1735-6814 / 1735-8043

Improving Irrigation, Potassium and Sulphur Use Efficiency of Peanut (Arachis hypogaea) in Tropical Sandy Soils

International Journal of Plant Production, 2022
Lĩnh vực: Nông hoá
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Nguyễn Hữu Ngữ, Đỗ Thành Nhân, Richard Bell
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s42106-022-00206-3

9786043375077

Ảnh hưởng của giá thể đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cây hoa đồng tiền lùn trồng chậu tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tuyển tập kết quả nghiên cứu khoa học cây trồng giai đoạn 2017-2022, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Đình Thục

Print ISSN: 0972-3226; Online ISSN: 2348-7542

Double pot technique for assessing deficiencies of potassium and sulfur on peanut (Arachis hypogaea) production in the sands of South-Central coastal Vietnam

Research on Crops, 2022
Lĩnh vực: Nông hoá
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Vũ Tuấn Minh, Đỗ Hoàng Thế Phúc, R. Bell
Liên kết: https://doi.org/10.31830/2348-7542.2022.013