Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN: 978-604-337-133-8

CHUỖI CUNG LỢN THỊT VÀ THỊT LỢN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc. Nhà xuất bản Đại học Huế. ISBN: 978-604-337-133-8, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả (Chính), Lê Văn Nam, Lê Đức Ngoan, Lê Văn Phước, Đinh Văn Dũng, Nguyễn Hải Quân, Dương Thanh Hải
Liên kết: https://avs2021.huaf.edu.vn/danh-sach-cac-bai-bao/