Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2020
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Lê Phúc Chi Lăng, Phan Anh Hằng, Nguyễn Trọng Quân, Lê Anh Toại, Lê Văn Tin, Lê Năm, Nguyễn Đăng Độ, Nguyễn Thị Lan Hương

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X năm 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Ba Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Lê Phúc Chi Lăng, Phan Anh Hằng, Nguyễn Trọng Quân, Lê Anh Toại, Lê Văn Tin, Lê Năm, Nguyễn Đăng Độ, Nguyễn Thị Lan Hương

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII năm 2017

2017
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2017 của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Trần Thị Tuyết Mai, Lê Phúc Chi Lăng, Lê Năm, Nguyễn Đăng Độ

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI năm 2015

2015
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI, năm 2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Thị Tuyết Mai, Mai Văn Chân, Dương Viết Tình, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Lê Phúc Chi Lăng, Huỳnh Văn Chương

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI năm 2015

2015
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI, năm 2015 của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015
Tác giả: Trần Thị Tuyết Mai (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn, Hà Văn Hành, Lê Phúc Chi Lăng, Lê Năm