Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Giáo trình Luật dân sự (tập 1)

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chủ biên), Hồ Thị Vân Anh

Luật Dân sự 1,2

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Đoàn Đức Lương

Luật Hôn nhân & Gia đình

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Đoàn Đức Lương

Luật Kinh tế Việt nam đại cương

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Đoàn Đức Lương

Pháp luật Việt nam đại cương

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Đoàn Đức Lương

Pháp lụât Đại cương

NXB Đại học Huế, 2009
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương, Nguyễn Duy Phương