Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-72-5435-4

Pháp luật hợp đồng trong lĩnh vực dân sự Việt Nam hiện đại

NXB Công an nhân dân, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chủ biên), Trần Thị Huệ (Chủ biên)

978-604-72-5583-2

Xác lập, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ mang tên địa danh để phát triển kinh tế - xã hội địa phương ở Việt Nam

NXB Công an nhân dân, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chủ biên)

Thực hành Nghề nghiệp

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chủ biên), Trần Cao Thành

9780198840107

Choice of law in international commercial contract, Oxford University Press

Oxford University Press, 2021
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương, Nguyễn Thị Hồng Trinh

Tuyên truyền pháp luật cho phạm nhân, qua thực tiễn tại trại giam Bình Điền, Bộ Công an

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Đoàn Đức Lương

Bình luận khoa học về hợp đồng trong Bộ luật dân sự 2015

NXB Tư Pháp, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chủ biên)

2018

Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực khoa học giáo dục

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Đoàn Đức Lương

Kỹ năng lập luận và tranh luận

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chủ biên)

Kỹ năng tư duy phản biện

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Đoàn Đức Lương

Giáo trình Thực hành nghề nghiệp

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chủ biên), Trần Cao Thành, Nguyễn Sơn Hà, Võ Thị Mỹ Hương, Trần Viết Long, Lý Nam Hải, Trần Công Thiết

Sách chuyên khảo: Pháp luật giám sát tài chính ở Việt Nam, Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

NXB Chính trị Quốc gia, 2015
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chủ biên)