Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Sách chuyên khảo: Pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng ở Việt Nam

NXB Chính trị Quốc gia, 2015
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chủ biên)

Luật thương mại quốc tế

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chủ biên), Hồ Nhân Ái (Chủ biên), Vũ Thị Hương (Chủ biên), Trần Viết Long, Cao Đình Lành

Sách chuyên khảo về Quyền tác giả ở Việt nam- Pháp luật và thực thi.

NXB Tư Pháp, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương

Giáo trình Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương, Nguyễn Thanh Tùng

Giáo trình Luật tố tụng dân sự

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chủ biên), Nguyễn Sơn Hải, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Hồ Thị Vân Anh

Giáo trình Pháp luật Sở hữu trí tuệ.

2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chủ biên)

Giáo trình Thi hành án dân sự.

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: PGS.TS, Đoàn Đức Lương (Chủ biên)

Luật Sở hữu trí tuệ

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương, Nguyễn Thị Hà, Hồ Nhân Ái

Xét xử sơ thẩm các vụ án kinh tế - những vấn đề lý luận và thực tiễn

NXB Tư Pháp, 2011
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Đoàn Đức Lương

Xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

NXB Tư Pháp, 2011
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Đoàn Đức Lương

Luật Hôn nhân và gia đình

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến, Đoàn Đức Lương (Chủ biên)

Giáo dục quyền con người thông qua giảng dạy tại trường Đại học Huế

NXB Chính trị Quốc gia, 2010
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Đoàn Đức Lương