Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-616-278-573-3

Proceeding Sustainable tourism shaping a better future (Corporate Social responsiblility: A case study of Accor Hotels Group)

Kasetsart University, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga

978-604-65-4482-1

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: "Khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam: Cơ hội phát triển bền vững"

NXB Lao động xã hội, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga

978-604-67-1231-2

"Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đào tạo ngành công nghệ thông tin và du lịch đáp ứng nguồn nhân lực theo cơ chế đặc thù

NXB Khoa học và kỹ thuật, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga

978-604-62-4686-2

"Content based instruction inteaching tourism"- International Conference proceedings: “Teaching and learning foreign languages in association with subject-matter content”

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga

978-604-80-3565-5

NỀN KINH TẾ SỐ TRƯỚC BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4

NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, 2018
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga

978-1-78466-255-4

WIT Transactions on Ecology and the Environment, Volume 227, 2018

WIT Press, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga

978-604-84-2715-3

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia Khoa Học Quản Trị và Kinh Doanh lần thứ VI, COMB 2017

NXB Đà Nẵng, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga

978-604-62-9781-9

Sustainable Tourism Practices by Budapest Zoo and Botanical Garden (Hungary). In "Critical Issues For Sustainable Tourism Development In South East Asia"

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga