Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-3-031-18470-3; 978-3-031-18471-0 (online)

Progress in Landslide Research and Technology

Springer, 2022
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Hoàng Thanh Vân (Chủ biên), Nguyễn Quang Tuấn (Chủ biên)

QUẢN LÝ TỔNG HỢP BIỂN, ĐẢO VÀ ĐỚI BỜ

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Hà Văn Hành (Chủ biên), Nguyễn Quang Tuấn, Đỗ Thị Việt Hương

9786049747397

Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu tài nguyên đất - trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Thừa Thiên Huế

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn (Chủ biên), Hà Văn Hành, Đỗ Quang Thiên, Bùi Thị Thu, Đỗ Thị Việt Hương, Trương Đình Trọng, và nnk

9786049747380

Đánh giá cảnh quan cho mục đích sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường (trường hợp nghiên cứu tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn (Chủ biên), Hà Văn Hành, Phạm Quang Tuấn

Phương pháp dạy và học hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn, Hoàng Kim Toản, Nguyễn Hữu Long (Chủ biên), Lê Thị Loan, Nguyễn Duy Tâm, Trần Tự Lực, Đậu Mạnh Hoàn

978-604-974-164-7

Đánh giá cảnh quan cho phát triển nông - lâm nghiệp và phòng tránh thiên tai

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Hà Văn Hành (Chủ biên), Nguyễn Quang Tuấn, Bùi Thị Thu, Trương Đình Trọng, Nguyễn Quang Việt

Tài nguyên đa dạng sinh học vùng rừng Cao Muôn và Cà Đam, tỉnh Quảng Ngãi

NXB Đà Nẵng, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Võ Văn Phú (Chủ biên), Lê Trọng Sơn, Hoàng Đình Trung, Nguyễn Quang Tuấn

Landscape Heritage in Vietnam (Di sản cảnh quan Việt Nam)

2011
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Fausto Pugnaloni (Chủ biên), Lê Mạnh Thạnh, Trần Đình Hiếu, Lê Ngọc Vân Anh, Nguyễn Quang Tuấn, Võ Tuấn Anh