Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-768-2

Xây dựng bộ chỉ số toàn vẹn môi trường tại thành phố Hội An

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chủ biên), Nguyễn Bích Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Quang Tân, Trần Thị Phượng, Phạm Gia Tùng, Lê Ngọc Phương Quý, Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Ngọc Tùng, Đỗ Thị Việt Hương

QUẢN LÝ TỔNG HỢP BIỂN, ĐẢO VÀ ĐỚI BỜ

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Hà Văn Hành (Chủ biên), Nguyễn Quang Tuấn, Đỗ Thị Việt Hương

978-3-030-81442-7

Global Changes and Sustainable Development in Asian Emerging Market Economies Vol. 2

Springer, 2021
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đỗ Thị Việt Hương (Chủ biên), Bùi Thị Thu, Nguyễn Bắc Giang, Nguyễn Hoàng Khánh Linh

9786049747397

Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu tài nguyên đất - trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Thừa Thiên Huế

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn (Chủ biên), Hà Văn Hành, Đỗ Quang Thiên, Bùi Thị Thu, Đỗ Thị Việt Hương, Trương Đình Trọng, và nnk

978-604-67-1508-5

Hệ thống thông tin địa lý - GIS

NXB Khoa học và kỹ thuật, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: PGS. TS. Võ Đình Bảy (Chủ biên), ThS. Nguyễn Thủy Đoan Trang (Chủ biên), Đỗ Thị Việt Hương, ThS. Nguyễn Đình Hoàng Sơn

9786049740695

Phân kiểu kinh tế - xã hội cấp xã ở khu vực nông thôn (Trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Thừa Thiên Huế)

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Tác giả: Bùi Thị Thu (Chủ biên), Đỗ Thị Việt Hương (Chủ biên), Hà Văn Hành, Trương Đình Trọng, Tsutsui Kazunobu

9786049128158

Giáo trình Địa lý du lịch

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Tác giả: Bùi Thị Thu (Chủ biên), Đỗ Thị Việt Hương