Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

ISBN 9978-604-399-630-2

Sinh kế hộ gia đình nông thôn miền Trung Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Nam)

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chủ biên), Hà Văn Hành, Bùi Thị Thu, Bùi Quang Dũng, Nguyễn Thiều Tuấn Long, Nguyễn Thị Hoài Phương, Trương Thị Xuân Nhi

ISBN 978-604-399-423-0

Quản lý nguồn nhân lực

Nhà xuất bản Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Hà Văn Hành (Chủ biên), Huỳnh Thị Ánh Phương, Bùi Thị Thu

ISBN: 978-952-493-407-7

Multi-professional teamwork in social work higher education - students' experiences of multi-professional simulation

PunaMusta Oy, 2022
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chủ biên), Lauri Uljas (Chủ biên), Tiina Ervelius, Arja Suikkala

ISBN: 978-4-86342-325-1

ベトナムのソーシャルワーク政策と実践

CREATES-KAMOGAWA, 2022
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chủ biên), Trương Thị Yến

ISBN: 978-604-337-026-3

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành chăm sóc xã hội

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương, Seria Kobayashi, Nguyễn Thị Hà Thanh, Ryuhei Sano

ISBN: 978-604-974-932-8

Xây dựng và Quản lý dự án trong Công tác xã hội

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chủ biên), Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Thị Nha Trang

Giới trong Phát triển nông thôn bền vững

Học viện Phụ nữ Việt Nam, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chủ biên), Phạm Thị Xuân Linh

ISBN: 978-952-493-308-7

Supporting vulnerable minority community on Vietnamese highland - A participative case study

Juvenes Print Oy, 2018
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương, Nguyễn Thị Hoài Phương, Mai Bá Hải, Nguyễn Thị Anh Phương, Sami Kivela, Lauri Uljas, Piia Kekalainen, Ulla Siirto

ISBN: 9780128054529

Social and gender issues in land access and vulnerability in Ky Nam commune (Book chapter).

Elservier Inc., 2017
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, LÂM NGHIỆP, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chủ biên), Trần Nam Thắng

ISBN: 978-952-493-274-5

Supporting vulnerable communities - a case-study and learning experiences in Vietnam (Diak and Working life 7 (Diaconia University of Applied Sciences – RDI Yearbook 2)

Juvenes Print Oy, 2016
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương, Ikali Karvinen (Chủ biên), Lauri Uljas, Nguyễn Thị Anh Phương

ISBN: 978-604-912-320-7

Chăm sóc tâm lý - tâm linh - xã hội cho chăm sóc viên

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lan, Huỳnh Thị Ánh Phương, Nguyễn Thị Hiền, Thích Nguyên Đạt

ISSN: 1403-7998

Factors affecting market participation of smallholder beef producers in rural areas. Case study in Hanh Phuoc commune, Nghia Hanh district, Quang Ngai province

Nhà xuất bản nông nghiệp, 2008
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chủ biên)