Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-026-3

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành chăm sóc xã hội

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương

ISBN 978-604-974-932-8

Xây dựng và Quản lý dự án trong Công tác xã hội

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chủ biên), Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Thị Nha Trang

Giới trong Phát triển nông thôn bền vững

Học viện Phụ nữ Việt Nam, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chủ biên)

ISBN 978-0-12-805452-9

Social and gender issues in land access and vulnerability in Ky Nam commune (Book chapter).

Elservier Inc., 2017
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, LÂM NGHIỆP
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương, Trần Nam Thắng

ISBN 978-952-493-274-5

Diak and Working life 7 (Diaconia University of Applied Sciences – RDI Yearbook 2)

Juvenes Print Oy, 2016
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương

ISBN: 978-604-912-320-7

Hỗ trợ tâm lý - tâm linh và xã hội cho chăm sóc viên

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lan, Huỳnh Thị Ánh Phương