Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Lịch sử Đảng bộ xã Phong Hải

NXB Thuận Hoá, 2015
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Lê Cảnh Vững, Bùi Quang Dũng, Nguyễn Chí Kiếm

9786045712450

Lịch sử Đảng bộ xã Hải Dương, Hải Lăng, Quảng Trị (1930 - 2010)

NXB Chính trị Quốc gia, 2014
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Nguyễn Chí Kiếm (Chủ biên), Ngô Đức Lập, Hoàng Văn Hiển, Bùi Quang Dũng

220 năm cách mạng Pháp (1789 - 2009) và quan hệ Việt - Pháp trong lịch sử

2011
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Bùi Quang Dũng

Những khía cạnh lịch sử - văn hóa Việt Nam và thế giới

NXB Chính trị Quốc gia, 2010
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Lê Thị Anh Đào, Bùi Quang Dũng