Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-720-0

Giáo trình Phát triển nông thôn

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Quang Phục (Chủ biên), Bùi Dũng Thể (Chủ biên), Trần Đoàn Thanh Thanh

Hộ nông dân – Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh (giáo trình).

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Bùi Dũng Thể (Chủ biên), Phan Văn Hòa

The Economics of Environmental Management in Vietnam”

2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Bùi Dũng Thể, Herminia A. Francisco

Thiết kế khóa học và phương pháp tập huấn cho nông dân

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Bùi Dũng Thể (Chủ biên), Phan Văn Hòa

Payment is good, control is better: Why payment for environmental services in Vietnam remained incipient (CIFOR)

2005
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Bùi Dũng Thể

Rewarding Upland Farmers for Environmental Services: Experience, Constraints and Potential in Vietnam

2004
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Bùi Dũng Thể, et al