Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Sinh thái và môi trường

NXB Đại học Huế, 2024
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Văn Thị Yến (Chủ biên), Lê Thị Thu Hường (Chủ biên), Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Trần Thị Hương Sen, Lê Thị Phương Thảo, Thái Thị Huyền, Hoàng Dũng Hà, Trần Thị Ánh Tuyết

978-604-974-236-1

Giáo trình Thực hành Hóa sinh và Sinh lý thực vật, ISBN 978-604-974-236-1

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chủ biên), Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Phùng Lan Ngọc, Đinh Thị Hương Duyên, Hồng Bích Ngọc, Lê Thị Thu Hường, Nguyễn Lan Phương

978-604-974-087-9

Giáo trình Thực hành Sinh lý thực vật, ISBN 978-604-974-087-9

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Đàm Thị Huế, Phùng Lan Ngọc, Lê Thị Thu Hường, Hồ Công Hưng, Nguyễn Lan Phương, Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Hồng Bích Ngọc