Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-479-2

Phương pháp nghiên cứu trong nghề cá

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Trương Văn Đàn (Chủ biên), Mạc Như Bình (Chủ biên), Nguyễn Quang Lịch, Hoàng Nghĩa Mạnh, Ngô Thị Hương Giang, Nguyễn Tử Minh, Võ Điều, Vũ Ngọc Út

978-604-974200-2

Một số kết quả nghiên cứu thiết bị sấy nông sản bằng năng lượng mặt trời tại miền Trung Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Quang Lịch, Trần Đức Hạnh, Hà Hoàng Thiện, Nguyễn Đạt