Dữ liệu văn bằng sở hữu trí tuệ

Dữ liệu văn bằng sở hữu trí tuệ

RUS 127517

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СОЛНЕЧНОГО МОДУЛЯ

2012
Tổ chức cấp văn bằng: RUS
Tác giả: Ngô Xuân Cường, СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Quyết định số 10914/QĐ-SHTT, ngày 05.03.2012 (số 1

Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

2012
Tổ chức cấp văn bằng: Cục sở hữu trí tuệ
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Quang Lịch, Lê Văn Bảo Duy, Trương Thị Hoa