Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

QUY TRÌNH NUÔI ẤU TRÙNG RUỒI LÍNH ĐEN (Hermetia illucens Linnaeus, 1758) QUY MÔ NHỎ LÀM THỨC ĂN CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

2022
Hình thức: Quy trình công nghệ nuôi ấu trùng ruồi lính đen.
Quy mô: Quy mô nhỏ (sản lượng 150-200 kg ấu trùng/15 ngày nuôi)
Địa chỉ áp dụng: Các hộ chăn nuôi
Tác giả: Phạm Thị Phương Lan (Chính), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính), Nguyễn Hải Quân (Chính), Hoàng Nghĩa Mạnh, Trần Thị Thu Sương, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Võ Đức Nghĩa, Lê Đức Thạo

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SỬ DỤNG THỨC ĂN BỔ SUNG DƯỢC LIỆU NUÔI GÀ THỊT

2021 - 2023
Hình thức: Quy trình công nghệ
Quy mô:
Địa chỉ áp dụng: Cơ sở chăn nuôi
Tác giả: Nguyễn Hải Quân (Chính), Nguyễn Văn Chào, Lê Đức Thạo, Nguyễn Văn Huế, Phan Thị Hằng

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SỬ DỤNG THỨC ĂN BỔ SUNG DƯỢC LIỆU NUÔI LỢN THỊT

2021 - 2023
Hình thức: Quy trình công nghệ
Quy mô:
Địa chỉ áp dụng: Cơ sở chăn nuôi
Tác giả: Nguyễn Hải Quân (Chính), Nguyễn Văn Chào, Lê Đức Thạo, Nguyễn Văn Huế, Phan Thị Hằng