Dữ liệu Nhà khoa học

Đặng Thị Yến

Đặng Thị Yến
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hà Thị Hải Yến
  • 400000.0059

Hà Thị Hải Yến
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá vô cơ

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá vô cơ

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Hồ Thị Mỹ Yến

Hồ Thị Mỹ Yến

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Điều dưỡng

Xem chi tiết
Hoàng Thị Bạch Yến
  • 500000.0194

Hoàng Thị Bạch Yến
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hoàng Thị Hải Yến
  • 130000.0053

Hoàng Thị Hải Yến
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Luật

Chuyên ngành đào tạo:
Luật dân sự và tố tụng dân sự

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Hoàng Thị Thủy Yên
  • 500000.0346

Hoàng Thị Thủy Yên
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nhi khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Nhi khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Hải Yến
  • 110000.0049

Lê Hải Yến
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Giáo dục thể chất

Chuyên ngành đào tạo:
Giáo dục thể chất

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Thể chất

Xem chi tiết
Lương Thanh Bảo Yến
  • 500000.0570

Lương Thanh Bảo Yến
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Hải Yến
  • 800000.0155

Nguyễn Hải Yến
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Yến
  • 300000.0165

Nguyễn Hoàng Yến
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Yến
  • 400000.0198

Nguyễn Thị Yến
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Phương pháp dạy chuyên ngành âm nhạc

Chuyên ngành đào tạo:
Phương pháp dạy chuyên ngành âm nhạc

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Cẩm Yến
  • 140000.0019

Nguyễn Thị Cẩm Yến
Đại học

Ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Đơn vị quản lý:
Viện Tài nguyên và Môi trường

Xem chi tiết