Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Đình Vui
  • 800000.0050

Lê Đình Vui
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Trần Vui
  • 400000.0341

Trần Vui
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Giáo dục học

Chuyên ngành đào tạo:
Giáo dục học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Trần Quang Vui
  • 600000.0122

Trần Quang Vui
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Thú y

Chuyên ngành đào tạo:
Thú y

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Văn Vui

Trần Văn Vui

Ngành đào tạo:
Y học dự phòng

Chuyên ngành đào tạo:
Y học dự phòng

Đơn vị quản lý:
Khoa Y tế công cộng

Xem chi tiết
Lê Cảnh Vững
  • 300000.0277

Lê Cảnh Vững
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận văn học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận văn học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hồ Sỹ Vương
  • 600000.0278

Hồ Sỹ Vương
Đại học

Ngành đào tạo:
Công nghệ nhiệt

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ và thiết bị lạnh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Đại Vương

Lê Đại Vương
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý chất rắn

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý chất rắn

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết
Nguyễn Thọ Vượng

Nguyễn Thọ Vượng
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Vượng
  • 400000.0397

Nguyễn Văn Vượng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Vượng
  • 800000.0002

Nguyễn Văn Vượng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Dương Thảo Vy

Dương Thảo Vy

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Lê Thị Phương Vỹ

Lê Thị Phương Vỹ
Cử nhân

Ngành đào tạo:
Xã hội học

Chuyên ngành đào tạo:
Xã hội học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết