Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Đắc Mai Hân
  • 150000.0092

Hồ Đắc Mai Hân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin

Xem chi tiết
Hồ Quang Chính
  • 400000.0267

Hồ Quang Chính
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Hồ Thị Ngọc Hân

Hồ Thị Ngọc Hân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin

Xem chi tiết
Hồ Thị Phương Dung

Hồ Thị Phương Dung
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Hồ Thị Thanh Hương

Hồ Thị Thanh Hương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Hồ Thị Tĩnh

Hồ Thị Tĩnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Ban Kế hoạch - Tài chính và Cơ sở vật chất

Xem chi tiết
Hoàng Anh Tuấn

Hoàng Anh Tuấn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Đơn vị quản lý:
Phòng Tổ chức - Hành chính

Xem chi tiết
Hoàng Như Ngọc Quỳnh
  • 700000.0088

Hoàng Như Ngọc Quỳnh
Trung cấp

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Anh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Hoàng Thị Hạ
  • 210000.0005

Hoàng Thị Hạ

Ngành đào tạo:
Kinh tế tài chính - ngân hàng

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế tài chính - ngân hàng

Đơn vị quản lý:
Nhà Xuất bản

Xem chi tiết
Hoàng Thị Mỹ Tuyết
  • 150000.0083

Hoàng Thị Mỹ Tuyết
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin

Xem chi tiết
Hoàng Thị Phương

Hoàng Thị Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Hoàng Thị Thu Hương
  • 500000.0017

Hoàng Thị Thu Hương
Đại học

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết