Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Quang Lâm
  • 150000.0096

Lê Quang Lâm
Đại học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin

Xem chi tiết
Lê Song Thao

Lê Song Thao
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin

Xem chi tiết
Lê Thị Bích Đào

Lê Thị Bích Đào
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Thể chất

Xem chi tiết
Lê Thị Bích Đào

Lê Thị Bích Đào
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ thông tin

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ thông tin

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Thể chất

Xem chi tiết
Lê Thị Diệu Hương

Lê Thị Diệu Hương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin

Xem chi tiết
Lê Thị Hoàng Oanh

Lê Thị Hoàng Oanh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin

Xem chi tiết
Lê Thị Như
  • 100000.0011

Lê Thị Như
Khác

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Lê Thị Quỳnh Hương

Lê Thị Quỳnh Hương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Đơn vị quản lý:
Khoa Cơ khí - Công nghệ

Xem chi tiết
Lê Thị Thanh Hương

Lê Thị Thanh Hương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin

Xem chi tiết
Lê Thị Thu Thủy
  • 700000.0114

Lê Thị Thu Thủy
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Ban Thanh tra và Pháp chế

Xem chi tiết
Lê Thị Thúy Hằng

Lê Thị Thúy Hằng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý tài nguyên và môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý tài nguyên và môi trường

Đơn vị quản lý:
Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế

Xem chi tiết
Lê Tuấn Hải

Lê Tuấn Hải

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết