Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Thị Trung Thu

Hoàng Thị Trung Thu
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin

Xem chi tiết
Hoàng Trần Thy Ngọc
  • 200000.0041

Hoàng Trần Thy Ngọc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Hoàng Trung Kiên
  • 200000.0068

Hoàng Trung Kiên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kế toán

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán

Đơn vị quản lý:
Ban Kế hoạch - Tài chính và Cơ sở vật chất

Xem chi tiết
Huỳnh Thị Xuân Phương

Huỳnh Thị Xuân Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin

Xem chi tiết
Huỳnh Văn Thông
  • 700000.0047

Huỳnh Văn Thông
Đại học

Ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Lại Quốc Lộc
  • 900000.0064

Lại Quốc Lộc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Lâm Vũ

Lâm Vũ
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quan hệ quốc tế

Chuyên ngành đào tạo:
Quan hệ quốc tế

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Lê Đức Minh Phương
  • 160000.0019

Lê Đức Minh Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin

Xem chi tiết
Lê Hoàng Đam Thi
  • 100000.0036

Lê Hoàng Đam Thi
Đại học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Lê Hoàng Gia Ngọc

Lê Hoàng Gia Ngọc
Cử nhân

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế

Xem chi tiết
Lê Minh Đức
  • 800000.0219

Lê Minh Đức
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Lê Phước Sơn
  • 200000.0055

Lê Phước Sơn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết