Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thanh Long
  • 120000.0038

Trần Thanh Long
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Luật kinh tế

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Trần Thị Ngọc Liên
  • 120000.0062

Trần Thị Ngọc Liên
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Trần Thị Ngọc Trang
  • 120000.0002

Trần Thị Ngọc Trang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Trần Thị Nhung

Trần Thị Nhung
Cử nhân

Ngành đào tạo:
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Trần Thị Thu Hiền
  • 120000.0077

Trần Thị Thu Hiền
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh doanh thương mại

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh doanh thương mại

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Trần Thị Thu Thủy
  • 120000.0016

Trần Thị Thu Thủy
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Trần Trung Hỷ
  • 200000.0121

Trần Trung Hỷ
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Trương Thị Hồng Minh
  • 120000.0056

Trương Thị Hồng Minh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Trương Thị Thu Hà

Trương Thị Thu Hà
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Võ Ngọc Trường Sơn
  • 120000.0087

Võ Ngọc Trường Sơn
Đại học

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Võ Thị Ngân
  • 120000.0088

Võ Thị Ngân
Đại học

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết