Dữ liệu Nhà khoa học

Đinh Thị Khánh Hà
  • 120000.0085

Đinh Thị Khánh Hà
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Đỗ Thị Thảo
  • 120000.0034

Đỗ Thị Thảo
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Hoàng Thị Huế

Hoàng Thị Huế
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Hoàng Thị Mộng Liên
  • 120000.0011

Hoàng Thị Mộng Liên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Văn hoá học

Chuyên ngành đào tạo:
Văn hoá học

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Hoàng Thị Qúy Phương
  • 120000.0054

Hoàng Thị Qúy Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Huỳnh Ngọc
  • 120000.0012

Huỳnh Ngọc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Lê Hà Minh Nhật

Lê Hà Minh Nhật
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Báo chí và truyền thông

Chuyên ngành đào tạo:
Báo chí và truyền thông

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Lê Minh Tuấn
  • 120000.0036

Lê Minh Tuấn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Lê Phước Hải Thiện
  • 120000.0089

Lê Phước Hải Thiện
Đại học

Ngành đào tạo:
Kinh tế học

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế học

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Lê Thanh Minh
  • 120000.0075

Lê Thanh Minh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Lê Thị Hà Quyên
  • 120000.0084

Lê Thị Hà Quyên
Đại học

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Lê Thị Kim Liên
  • 120000.0049

Lê Thị Kim Liên
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế học

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế học

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết