Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Thanh Giao
  • 120000.0071

Lê Thị Thanh Giao
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Lê Thị Thanh Xuân
  • 120000.0073

Lê Thị Thanh Xuân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Lê Văn Hòa
  • 120000.0004

Lê Văn Hòa
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Lê Văn Hòa
  • 120000.0007

Lê Văn Hòa
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Lê Văn Hoài
  • 120000.0067

Lê Văn Hoài
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý tài nguyên và môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý tài nguyên và môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Mai Thị Khánh Vân

Mai Thị Khánh Vân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế học

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế học

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Ngô Văn Sơn
  • 120000.0005

Ngô Văn Sơn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Nguyễn Bình

Nguyễn Bình
Cử nhân

Ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Nguyễn Bùi Anh Thư

Nguyễn Bùi Anh Thư
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Nguyễn Đoàn Hạnh Dung
  • 120000.0080

Nguyễn Đoàn Hạnh Dung
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Nguyễn Đức Cường
  • 120000.0025

Nguyễn Đức Cường
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá lý thuyết và hoá lý

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá lý thuyết và hoá lý

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Đông
  • 120000.0010

Nguyễn Hoàng Đông
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Tâm lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Tâm lý học

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết