Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hoàng Long
  • 120000.0006

Nguyễn Hoàng Long
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
KHOA HỌC MÁY TÍNH

Chuyên ngành đào tạo:
KHOA HỌC MÁY TÍNH

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Tuệ Quang

Nguyễn Hoàng Tuệ Quang
Cử nhân

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Nghĩa

Nguyễn Thị Minh Nghĩa
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Phương
  • 120000.0086

Nguyễn Thị Minh Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Như Hoa
  • 120000.0064

Nguyễn Thị Như Hoa
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Như Quỳnh
  • 120000.0030

Nguyễn Thị Như Quỳnh
Đại học

Ngành đào tạo:
Kế toán

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Nga

Nguyễn Thị Thanh Nga
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Thảo
  • 120000.0033

Nguyễn Thị Thanh Thảo
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • 120000.0060

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Sương
  • 700000.0006

Nguyễn Thị Thu Sương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thùy Dung
  • 120000.0069

Nguyễn Thị Thùy Dung
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết