Dữ liệu Nhà khoa học

Đoàn Thị Lan

Đoàn Thị Lan
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Đoàn Thị Lan
  • 100000.0037

Đoàn Thị Lan
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kiến trúc và quy hoạch

Chuyên ngành đào tạo:
Kiến trúc và quy hoạch

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Hà Thị Ngọc Diệu
  • 100000.0027

Hà Thị Ngọc Diệu
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Địa lý tài nguyên và môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Địa lý tài nguyên và môi trường

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Hoàng Đức Anh Vũ
  • 100000.0038

Hoàng Đức Anh Vũ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kiến trúc

Chuyên ngành đào tạo:
Kiến trúc

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Hoàng Thị Phương

Hoàng Thị Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Hoàng Thị Phương
  • 100000.0003

Hoàng Thị Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Hoàng Thị Sinh Hương
  • 100000.0028

Hoàng Thị Sinh Hương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Địa chất công trình

Chuyên ngành đào tạo:
Địa chất công trình

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Lê Thị Hạnh
  • 100000.0021

Lê Thị Hạnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Lê Thị Hương Loan
  • 100000.0041

Lê Thị Hương Loan
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Nguyễn Hải Đăng
  • 100000.0033

Nguyễn Hải Đăng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Địa chất học

Chuyên ngành đào tạo:
Địa chất học

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hoài Giang
  • 100000.0040

Nguyễn Thị Hoài Giang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Xoa
  • 100000.0030

Nguyễn Thị Kim Xoa
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Địa lý tài nguyên và môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Địa lý tài nguyên và môi trường

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết