Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Thị Diệu Chi
 • 100000.0032

Trương Thị Diệu Chi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Hà Thị Ngọc Diệu
 • 100000.0027

Hà Thị Ngọc Diệu
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Địa lý tài nguyên và môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Địa lý tài nguyên và môi trường

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Nguyễn Trùng Dương
 • 100000.0007

Nguyễn Trùng Dương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Nguyễn Hải Đăng
 • 100000.0033

Nguyễn Hải Đăng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Địa chất học

Chuyên ngành đào tạo:
Địa chất học

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hoài Giang
 • 100000.0040

Nguyễn Thị Hoài Giang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Lê Thị Hạnh
 • 100000.0021

Lê Thị Hạnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Phan Văn Hoàng
 • 100000.0004

Phan Văn Hoàng
Đại học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Hoàng Thị Sinh Hương
 • 100000.0028

Hoàng Thị Sinh Hương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Địa chất công trình

Chuyên ngành đào tạo:
Địa chất công trình

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Vũ Trung Kiên
 • 100000.0020

Vũ Trung Kiên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học đất

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học đất

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Đoàn Thị Lan

Đoàn Thị Lan
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Đoàn Thị Lan
 • 100000.0037

Đoàn Thị Lan
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kiến trúc và quy hoạch

Chuyên ngành đào tạo:
Kiến trúc và quy hoạch

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Lê Thị Hương Loan
 • 100000.0041

Lê Thị Hương Loan
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết