Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Tuyết Mai
  • 100000.0025

Nguyễn Thị Tuyết Mai
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Nguyễn Trùng Dương
  • 100000.0007

Nguyễn Trùng Dương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Phan Linh Tiên
  • 100000.0024

Phan Linh Tiên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện tử

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện tử

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Phan Nghiêm Vũ
  • 100000.0026

Phan Nghiêm Vũ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Phan Thị Hồng Phượng
  • 100000.0010

Phan Thị Hồng Phượng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Thiết bị, mạng và nhà máy điện

Chuyên ngành đào tạo:
Thiết bị, mạng và nhà máy điện

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Tạ Thị Lài
  • 100000.0019

Tạ Thị Lài
Khác

Ngành đào tạo:
Thiết bị, mạng và nhà máy điện

Chuyên ngành đào tạo:
Thiết bị, mạng và nhà máy điện

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Trần Thị Cúc Phương
  • 100000.0005

Trần Thị Cúc Phương
Đại học

Ngành đào tạo:
Hoá vô cơ

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá vô cơ

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Trương Chí Hiếu
  • 800000.0247

Trương Chí Hiếu
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Trương Thị Diệu Chi
  • 100000.0032

Trương Thị Diệu Chi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Võ Thị Yên Bình

Võ Thị Yên Bình

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Vũ Trung Kiên
  • 100000.0020

Vũ Trung Kiên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học đất

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học đất

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết