Dữ liệu Nhà khoa học

Đoàn Thị Lan

Đoàn Thị Lan
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Lê Thị Hương Loan
  • 100000.0041

Lê Thị Hương Loan
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Tuyết Mai
  • 100000.0025

Nguyễn Thị Tuyết Mai
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phượng
  • 100000.0017

Nguyễn Thị Phượng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Phan Thị Hồng Phượng
  • 100000.0010

Phan Thị Hồng Phượng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Thiết bị, mạng và nhà máy điện

Chuyên ngành đào tạo:
Thiết bị, mạng và nhà máy điện

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Trần Thị Cúc Phương
  • 100000.0005

Trần Thị Cúc Phương
Đại học

Ngành đào tạo:
Hoá vô cơ

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá vô cơ

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Phan Linh Tiên
  • 100000.0024

Phan Linh Tiên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện tử

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện tử

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Hoàng Đức Anh Vũ
  • 100000.0038

Hoàng Đức Anh Vũ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kiến trúc

Chuyên ngành đào tạo:
Kiến trúc

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Lê Tuấn Vũ

Lê Tuấn Vũ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý xây dựng

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý xây dựng

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Phan Nghiêm Vũ
  • 100000.0026

Phan Nghiêm Vũ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Xoa
  • 100000.0030

Nguyễn Thị Kim Xoa
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Địa lý tài nguyên và môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Địa lý tài nguyên và môi trường

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết