Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Quý Thông
 • 300000.0154

Lê Quý Thông
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Thị Anh Đào
 • 300000.0305

Lê Thị Anh Đào
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Thị Hòa
 • 300000.0203

Lê Thị Hòa
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá lý thuyết và hoá lý

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá lý thuyết và hoá lý

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Thị Kim Lan
 • 300000.0045

Lê Thị Kim Lan
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI

Chuyên ngành đào tạo:
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Thị Nam Thuận
 • 300000.0215

Lê Thị Nam Thuận
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Sinh lý học người và động vật

Chuyên ngành đào tạo:
Sinh lý học người và động vật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Thị Ngọc Bảo
 • 300000.0163

Lê Thị Ngọc Bảo
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Trần Uyên Tú
 • 300000.0155

Lê Trần Uyên Tú
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý chất rắn

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý chất rắn

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Trọng Sơn
 • 300000.0232

Lê Trọng Sơn
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Động vật học

Chuyên ngành đào tạo:
Động vật học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Trung Hiếu
 • 300000.0443

Lê Trung Hiếu
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá hữu cơ

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá hữu cơ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Trung Kiên
 • 300000.0100

Lê Trung Kiên
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Văn Thăng
 • 140000.0030

Lê Văn Thăng
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Văn Thanh Vũ
 • 300000.0158

Lê Văn Thanh Vũ
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện tử

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện tử

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết