Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Văn Tuấn
 • 300000.0400

Lê Văn Tuấn
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Văn Tuất
 • 300000.0157

Lê Văn Tuất
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học vật liệu

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học vật liệu

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Văn Tường Huân
 • 300000.0238

Lê Văn Tường Huân
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Văn Tường Lân
 • 300000.0149

Lê Văn Tường Lân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên ngành đào tạo:
MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Viết Hùng
 • 300000.0350

Lê Viết Hùng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Vũ Trường Giang

Lê Vũ Trường Giang
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Xuân Tài
 • 300000.0255

Lê Xuân Tài
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Địa lý - Địa chất

Xem chi tiết
Lương Quang Đốc
 • 300000.0216

Lương Quang Đốc
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Thuỷ sinh vật học

Chuyên ngành đào tạo:
Thuỷ sinh vật học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Ngô Anh
 • 300000.0212

Ngô Anh
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Thực vật học

Chuyên ngành đào tạo:
Thực vật học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Ngô Đức Lập
 • 300000.0007

Ngô Đức Lập
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Ngô Khoa Quang
 • 300000.0167

Ngô Khoa Quang
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quang học

Chuyên ngành đào tạo:
Quang học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Ngô Thị Tường Châu
 • 300000.0228

Ngô Thị Tường Châu
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết