Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Văn Tường Huân
  • 300000.0238

Lê Văn Tường Huân
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Viết Hùng
  • 300000.0350

Lê Viết Hùng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận văn học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận văn học

Đơn vị quản lý:
Khoa Ngữ văn

Xem chi tiết
Đỗ Thị Việt Hương
  • 300000.0256

Đỗ Thị Việt Hương
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học trái đất

Chuyên ngành đào tạo:
Địa lý tài nguyên và môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Quỳnh Hương
  • 300000.0276

Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Văn học dân gian

Chuyên ngành đào tạo:
Văn học dân gian

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Võ Thị Mai Hương
  • 300000.0040

Võ Thị Mai Hương
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Sinh lý học thực vật

Chuyên ngành đào tạo:
Sinh lý học thực vật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • 300000.0335

Nguyễn Thị Thanh Huyền
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
TSUTSUI Kazunobu

TSUTSUI Kazunobu
Giáo sư danh dự - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Địa lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Địa lý học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Đinh Quang Khiếu
  • 300000.0197

Đinh Quang Khiếu
Giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Thái Thị Khương
  • 300000.0346

Thái Thị Khương
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Trung Kiên
  • 300000.0100

Lê Trung Kiên
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Thị Kim Lan
  • 300000.0045

Lê Thị Kim Lan
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI

Chuyên ngành đào tạo:
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết