Dữ liệu Nhà khoa học

Huỳnh Thị Ánh Phương
  • 300000.0316

Huỳnh Thị Ánh Phương
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Xã hội học và Nhân học

Chuyên ngành đào tạo:
Xã hội học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Anh Tuấn
  • 300000.0106

Lê Anh Tuấn
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Phương trình vi phân và tích phân

Chuyên ngành đào tạo:
Phương trình vi phân và tích phân

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Công Tuấn

Lê Công Tuấn
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Sinh thái học

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý tổng hợp môi trường đới bờ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Đăng Bảo Châu
  • 300000.0412

Lê Đăng Bảo Châu
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Xã hội học

Chuyên ngành đào tạo:
Xã hội học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Đình Phúc
  • 300000.0308

Lê Đình Phúc
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Đình Thuận
  • 300000.0242

Lê Đình Thuận
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật trắc địa

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật trắc địa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Hữu Bình

Lê Hữu Bình
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Lâm Sơn
  • 300000.0189

Lê Lâm Sơn
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá hữu cơ

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá hữu cơ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Mạnh Thạnh
  • 200000.0099

Lê Mạnh Thạnh
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Ngọc Vân Anh
  • 300000.0385

Lê Ngọc Vân Anh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kiến trúc

Chuyên ngành đào tạo:
Kiến trúc

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Quang Chiến
  • 300000.0150

Lê Quang Chiến
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
KHOA HỌC MÁY TÍNH

Chuyên ngành đào tạo:
KHOA HỌC MÁY TÍNH

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Quang Tiến Dũng
  • 300000.0060

Lê Quang Tiến Dũng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết