Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Nữ Anh Thư
  • 600000.0389

Lê Nữ Anh Thư
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Quỳnh Mai
  • 600000.0473

Lê Quỳnh Mai
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học đất

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học đất

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Tất Uyên Châu
  • 600000.0354

Lê Tất Uyên Châu
Đại học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Thái Hùng
  • 600000.0110

Lê Thái Hùng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lâm nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Lâm nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Thanh Long
  • 600000.0339

Lê Thanh Long
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ thực phẩm

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sau thu hoạch

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Thị Hồng Phương

Lê Thị Hồng Phương
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Phát triển nông thôn

Chuyên ngành đào tạo:
Phát triển nông thôn

Đơn vị quản lý:
Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn

Xem chi tiết
Lê Thị Hương Xuân
  • 600000.0064

Lê Thị Hương Xuân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Thị Khánh
  • 600000.0318

Lê Thị Khánh
Phó giáo sư - Đại học

Ngành đào tạo:
Trồng trọt

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Thị Kim Anh

Lê Thị Kim Anh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Cơ bản

Xem chi tiết
Lê Thị Lan Phương
  • 600000.0118

Lê Thị Lan Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Thị Phương Thảo
  • 600000.0378

Lê Thị Phương Thảo
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lâm học

Chuyên ngành đào tạo:
Lâm học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Thị Thu Hà (LN)

Lê Thị Thu Hà (LN)

Ngành đào tạo:
Quản lý tài nguyên rừng

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý tài nguyên rừng

Đơn vị quản lý:
Khoa Lâm nghiệp

Xem chi tiết