Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Thị Thu Hoài
  • 600000.0164

Hồ Thị Thu Hoài
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Sinh thái học

Chuyên ngành đào tạo:
Sinh thái học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hồ Văn Dũng

Hồ Văn Dũng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện tử

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Đơn vị quản lý:
Khoa Cơ khí - Công nghệ

Xem chi tiết
Hồ Việt Hoàng

Hồ Việt Hoàng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý

Chuyên ngành đào tạo:
Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý

Đơn vị quản lý:
Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp

Xem chi tiết
Hoàng Dũng Hà
  • 600000.0263

Hoàng Dũng Hà
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khuyến nông3

Chuyên ngành đào tạo:
Khuyến nông3

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hoàng Dương Xô Việt
  • 600000.0099

Hoàng Dương Xô Việt
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lâm học

Chuyên ngành đào tạo:
Lâm học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hoàng Gia Hùng
  • 600000.0226

Hoàng Gia Hùng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hệ thống nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Hệ thống nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hoàng Hải Lý
  • 600000.0441

Hoàng Hải Lý
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hoàng Hữu Tình
  • 600000.0467

Hoàng Hữu Tình
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Động vật học

Chuyên ngành đào tạo:
Động vật học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hoàng Nghĩa Mạnh
  • 600000.0236

Hoàng Nghĩa Mạnh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Chuyên ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hoàng Thị Hồng Quế
  • 600000.0342

Hoàng Thị Hồng Quế
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hoàng Thị Như Hạnh

Hoàng Thị Như Hạnh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá hữu cơ

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá hữu cơ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hoàng Văn Nam
  • 600000.0066

Hoàng Văn Nam
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Di truyền và chọn giống cây trồng

Chuyên ngành đào tạo:
Di truyền và chọn giống cây trồng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết