Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Bích Ngọc
  • 600000.0065

Nguyễn Bích Ngọc
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc
  • 600000.0438

Nguyễn Thị Ngọc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá Nông - Lâm nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá Nông - Lâm nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Nguyên Ngọc

Trần Nguyên Ngọc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Văn Ngọc Phong

Văn Ngọc Phong
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Ngữ

Nguyễn Hữu Ngữ
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quy hoạch

Chuyên ngành đào tạo:
Quy hoạch

Đơn vị quản lý:
Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp

Xem chi tiết
Hồ Đăng Nguyên

Hồ Đăng Nguyên
Đại học

Ngành đào tạo:
Lâm nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Văn Nguyện
  • 600000.0079

Trần Văn Nguyện
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Thị Ánh Nguyệt
  • 600000.0269

Trần Thị Ánh Nguyệt
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Phát triển nông thôn

Chuyên ngành đào tạo:
Phát triển nông thôn

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Nhật
  • 600000.0474

Nguyễn Tiến Nhật
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
PHÁP LUẬT

Chuyên ngành đào tạo:
PHÁP LUẬT

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Phan Thị Phương Nhi
  • 600000.0045

Phan Thị Phương Nhi
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học cây trồng

Chuyên ngành đào tạo:
Di truyền và chọn giống cây trồng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Thúy Nhung
  • 600000.0262

Nguyễn Bảo Thúy Nhung
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Phát triển nông thôn

Chuyên ngành đào tạo:
Phát triển nông thôn

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Phạm Thị Nhung
  • 600000.0260

Phạm Thị Nhung
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Phát triển nông thôn

Chuyên ngành đào tạo:
Phát triển nông thôn

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết