Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thanh Long
  • 600000.0339

Lê Thanh Long
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ thực phẩm

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sau thu hoạch

Đơn vị quản lý:
Khoa Cơ khí - Công nghệ

Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Long
  • 600000.0361

Nguyễn Thanh Long
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ chế tạo máy

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ chế tạo máy

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Phùng Thăng Long
  • 600000.0016

Phùng Thăng Long
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Ngọc Long

Trần Ngọc Long
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Khoa Chăn nuôi - Thú y

Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Long (Ckcn)
  • 600000.0416

Nguyễn Tiến Long (Ckcn)
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hệ thống nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Hệ thống nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hoàng Hải Lý
  • 600000.0441

Hoàng Hải Lý
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Quỳnh Mai
  • 600000.0473

Lê Quỳnh Mai
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học đất

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học đất

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Mai

Nguyễn Thị Hồng Mai
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý tài nguyên rừng

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý tài nguyên rừng

Đơn vị quản lý:
Khoa Lâm nghiệp

Xem chi tiết
Hoàng Nghĩa Mạnh
  • 600000.0236

Hoàng Nghĩa Mạnh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Chuyên ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Võ Văn May
  • 600000.0315

Trần Võ Văn May
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá Nông - Lâm nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá Nông - Lâm nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Tử Minh
  • 600000.0227

Nguyễn Tử Minh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Minh
  • 600000.0145

Nguyễn Văn Minh
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Động vật học

Chuyên ngành đào tạo:
Động vật học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết