Dữ liệu Nhà khoa học

Ngô Tùng Đức
  • 600000.0193

Ngô Tùng Đức
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý tài nguyên rừng

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý tài nguyên rừng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Anh Tuấn
  • 600000.0254

Nguyễn Anh Tuấn
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Chuyên ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Thúy Nhung
  • 600000.0262

Nguyễn Bảo Thúy Nhung
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Phát triển nông thôn

Chuyên ngành đào tạo:
Phát triển nông thôn

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Bích Ngọc
  • 600000.0065

Nguyễn Bích Ngọc
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Cao Cường

Nguyễn Cao Cường
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ thực phẩm

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ thực phẩm

Đơn vị quản lý:
Khoa Cơ khí - Công nghệ

Xem chi tiết
Nguyễn Duy Phong
  • 600000.0470

Nguyễn Duy Phong
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lâm học

Chuyên ngành đào tạo:
Lâm học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
  • 600000.0149

Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Chuyên ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Đăng Nhật
  • 600000.0038

Nguyễn Đăng Nhật
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Đăng Niêm
  • 600000.0114

Nguyễn Đăng Niêm
Khác

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá Nông - Lâm nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá Nông - Lâm nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Đình Thi
  • 600000.0052

Nguyễn Đình Thi
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Sinh lý học thực vật

Chuyên ngành đào tạo:
Sinh lý học thực vật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Đình Tiến

Nguyễn Đình Tiến
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Đức Chung
  • 600000.0411

Nguyễn Đức Chung
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ sau thu hoạch

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sau thu hoạch

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết