Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Huệ
 • 600000.0259

Nguyễn Văn Huệ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Huế
 • 600000.0329

Nguyễn Văn Huế
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ thực phẩm

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ thực phẩm

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Đinh Vương Hùng
 • 600000.0018

Đinh Vương Hùng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá Nông - Lâm nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá Nông - Lâm nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hoàng Gia Hùng
 • 600000.0226

Hoàng Gia Hùng
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Phát triển nông thôn

Chuyên ngành đào tạo:
Phát triển nông thôn

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Thái Hùng
 • 600000.0110

Lê Thái Hùng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lâm nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Lâm nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Đức Hưng
 • 200000.0117

Nguyễn Đức Hưng
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi động vật

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi động vật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Phạm Việt Hùng
 • 600000.0413

Phạm Việt Hùng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật hạ tầng đô thị

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật hạ tầng đô thị

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Thị Thu Hường
 • 600000.0087

Lê Thị Thu Hường
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Trồng trọt

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Lan Hương
 • 600000.0391

Nguyễn Thị Lan Hương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Thị Thùy Hương
 • 600000.0044

Trần Thị Thùy Hương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Diễm Hương (NL)

Nguyễn Thị Diễm Hương (NL)
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ thực phẩm

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ thực phẩm

Đơn vị quản lý:
Khoa Cơ khí - Công nghệ

Xem chi tiết
Lê Đình Huy
 • 600000.0085

Lê Đình Huy
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Đơn vị quản lý:
Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp

Xem chi tiết