Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Đình Huy
 • 600000.0085

Lê Đình Huy
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Đơn vị quản lý:
Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Huy
 • 600000.0283

Nguyễn Văn Huy
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Chuyên ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Kiều Thị Huyền

Kiều Thị Huyền
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý nguồn lợi thuỷ sản

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý nguồn lợi thuỷ sản

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Thy Đan Huyền
 • 600000.0298

Nguyễn Thy Đan Huyền
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ thực phẩm

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ thực phẩm

Đơn vị quản lý:
Khoa Cơ khí - Công nghệ

Xem chi tiết
Phan Thị Diệu Huyền
 • 600000.0023

Phan Thị Diệu Huyền
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá hữu cơ

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá hữu cơ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Thái Thị Huyền
 • 600000.0076

Thái Thị Huyền
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học cây trồng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hồ Lê Phi Khanh
 • 600000.0223

Hồ Lê Phi Khanh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý kinh tế

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý kinh tế

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Thị Khánh
 • 600000.0318

Lê Thị Khánh
Phó giáo sư - Đại học

Ngành đào tạo:
Trồng trọt

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Bảo Khánh
 • 600000.0313

Trần Bảo Khánh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ thực phẩm

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ thực phẩm

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Ngọc Khiêm
 • 600000.0412

Trần Ngọc Khiêm
Đại học

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật máy và thiết bị chế biến thực phẩm

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật máy và thiết bị chế biến thực phẩm

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Phúc Khoa
 • 600000.0396

Nguyễn Phúc Khoa
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Đăng Khoa
 • 600000.0028

Trần Đăng Khoa
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Trồng trọt

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết