Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hữu Ngữ

Nguyễn Hữu Ngữ
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quy hoạch

Chuyên ngành đào tạo:
Quy hoạch

Đơn vị quản lý:
Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp

Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Văn
 • 600000.0158

Nguyễn Hữu Văn
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hiếu
 • 600000.0367

Nguyễn Minh Hiếu
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Trồng trọt

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hoàn
 • 600000.0238

Nguyễn Minh Hoàn
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Di truyền và chọn giống vật nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Di truyền và chọn giống vật nuôi

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Phước
 • 600000.0150

Nguyễn Ngọc Phước
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Chuyên ngành đào tạo:
Bệnh và chữa bệnh thuỷ sinh vật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Vởn
 • 600000.0111

Nguyễn Tiến Vởn
Phó giáo sư - Khác

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi động vật

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi động vật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Đức
 • 600000.0029

Nguyễn Văn Đức
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học đất

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học đất

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Lợi
 • 600000.0147

Nguyễn Văn Lợi
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lâm nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Lâm nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Minh
 • 600000.0145

Nguyễn Văn Minh
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Động vật học

Chuyên ngành đào tạo:
Động vật học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Toản
 • 600000.0350

Nguyễn Văn Toản
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ thực phẩm và đồ uống

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ thực phẩm và đồ uống

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Viết Tuân
 • 600000.0248

Nguyễn Viết Tuân
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Trồng trọt

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Vĩnh Trường
 • 600000.0346

Nguyễn Vĩnh Trường
Phó giáo sư - Đại học

Ngành đào tạo:
Bảo vệ thực vật

Chuyên ngành đào tạo:
Bảo vệ thực vật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết