Dữ liệu Nhà khoa học

Võ Thị Thu Ngọc

Võ Thị Thu Ngọc
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Tôn Thất Lê Hoàng Thiện

Tôn Thất Lê Hoàng Thiện
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kế toán - Kiểm toán

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Thế Thìn
  • 800000.0065

Nguyễn Thế Thìn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Hoàng Thọ
  • 800000.0083

Nguyễn Hữu Hoàng Thọ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin quản lý

Chuyên ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin quản lý

Đơn vị quản lý:
Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế

Xem chi tiết
Hoàng Thị Kim Thoa
  • 800000.0165

Hoàng Thị Kim Thoa
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hoàng Thị Diễm Thư

Hoàng Thị Diễm Thư
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Lạc Thư

Nguyễn Vũ Lạc Thư
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Phạm Thái Anh Thư
  • 800000.0055

Phạm Thái Anh Thư
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Huỳnh Anh Thuận
  • 800000.0156

Huỳnh Anh Thuận
Đại học

Ngành đào tạo:
Kế toán

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Trần Bá Thuấn

Trần Bá Thuấn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Toán học

Chuyên ngành đào tạo:
Toán ứng dụng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hà Diệu Thương
  • 800000.0212

Hà Diệu Thương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý kinh tế

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý kinh tế

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Uyên Thương

Nguyễn Uyên Thương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý nhân lực

Đơn vị quản lý:
Khoa Quản trị Kinh doanh

Xem chi tiết