Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Trung Kiên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Uyên Thương

Nguyễn Uyên Thương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý nhân lực

Đơn vị quản lý:
Khoa Quản trị Kinh doanh

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Phát
  • 800000.0122

Nguyễn Văn Phát
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Việt Anh
  • 800000.0069

Nguyễn Việt Anh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý kinh tế

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý kinh tế

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Việt Đức
  • 800000.0171

Nguyễn Việt Đức
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Lạc Thư

Nguyễn Vũ Lạc Thư
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Phạm Hoàng Cẩm Hương

Phạm Hoàng Cẩm Hương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Tài chính và ngân hàng

Chuyên ngành đào tạo:
Tài chính và ngân hàng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Phạm Phương Trung
  • 800000.0028

Phạm Phương Trung
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Phạm Quốc Khang
  • 800000.0264

Phạm Quốc Khang
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Chuyên ngành đào tạo:
Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Phạm Thái Anh Thư
  • 800000.0055

Phạm Thái Anh Thư
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Phạm Thị Ái Mỹ
  • 800000.0148

Phạm Thị Ái Mỹ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kế toán

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Phạm Thị Bích Ngọc

Phạm Thị Bích Ngọc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kế toán - Kiểm toán

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết