Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Vũ Quang
 • 800000.0044

Phan Vũ Quang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Lê Anh Quý
 • 800000.0255

Lê Anh Quý
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Mai Lệ Quyên
 • 800000.0183

Mai Lệ Quyên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Phạm Thị Hồng Quyên

Phạm Thị Hồng Quyên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kế toán

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán

Đơn vị quản lý:
Khoa Kế toán - Kiểm toán

Xem chi tiết
Lê Văn Sơn
 • 800000.0056

Lê Văn Sơn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Trịnh Văn Sơn
 • 800000.0170

Trịnh Văn Sơn
Phó giáo sư - Khác

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Trần Đoàn Thanh Thanh
 • 800000.0248

Trần Đoàn Thanh Thanh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hồ Lê Phương Thảo
 • 800000.0060

Hồ Lê Phương Thảo
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Hồ Phương Thảo
 • 800000.0178

Nguyễn Hồ Phương Thảo
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Tài chính và ngân hàng

Chuyên ngành đào tạo:
Tài chính và ngân hàng

Đơn vị quản lý:
Khoa Tài chính - Ngân hàng

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phương Thảo
 • 800000.0078

Nguyễn Thị Phương Thảo
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế học

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Bùi Dũng Thể
 • 800000.0037

Bùi Dũng Thể
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Trần Hà Uyên Thi
 • 800000.0102

Trần Hà Uyên Thi
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh doanh thương mại

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết